หนูอยากรู้

ออกวันที่: 2558.12.01
ภาษา: ไทย
ธรรมชาติของเด็กคือความสงสัยใคร่รู้และการพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว เด็กมักจะมีคําถามมากมาย ซึ่งผู้ใหญ่ควรจะตั้งใจรับฟังด้วยความสนใจ เพื่อจะได้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของลูกหลานของเรา เพื่อจะได้ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องดีงามแก่เขา และที่สำคัญคือ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เขากล้าคิดกล้าถาม ซึ่งเป็นคุณสมบัติสําาคัญของการเรียนรู้