อุปลมณี

ออกวันที่: 2535.11.01
ภาษา: ไทย


องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา

มโนเสฏฐา มโนมยา

ใจเป็นผู้นำทุกสิ่งทุกอย่าง

ใจเป็นใหญ่ ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจ


อุปลมณี เล่มนี้ก็เช่นเดียวกัน เป็นผลงานที่เกิดจากจิตใจหลาย  ดวงที่เคารพรักและเลื่อมใสยิ่งในหลวงพ่อชา เป็นหนังสือที่สำเร็จด้วย ขันติวิริยะและความเสียสละ ของสานุศิษย์หลวงพ่อ ทั้งฝ่ายสงฆ์ และฝ่ายฆราวาส


อุปลมณี มุ่งเสนอ ชีวิต ปฏิปทา และคำสอนของหลวงพ่อ เป็นหนังสือ ธรรมเพื่อทำ โดยหวังประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของผู้อ่านเป็นสำคัญ


ฉะนั้นขอให้ทุกคนที่ได้เห็นประโยชน์ และน้อมนำถ้อยคำ อันเป็นเนื้อหาของหนังสือและเป็นสิ่งที่หลวงพ่อได้ฝากไว้กับโลกเข้าไปไว้ในจิตใจของตนได้สัมผัสเนื้อแท้ และพบแก้วกลางบัวบานของตนเอง ซึ่งนอกจากเป็นการเข้าถึงความสุขอันเกษมแล้ว นักปราชญ์ยังถือว่าเป็นอาจาริยบูชาอันสูงสุดด้วย


คณะศิษยานุศิษย์

พฤศจิกายน ๒๕๓๕