"การให้ธรรมเป็นทานคือการให้อันยอด เพราะเป็นการช่วย 'หงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด
บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่า คนมีจักษุจักเห็นรูปได้'
ใครมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ศรัทธา ศีล จาคะ
และปัญญา ในจิตใจของเพื่อนมนุษย์
ย่อมได้บุญอย่างยิ่ง"
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

ธรรมละนิด

ปี ๒๕๖๓ บ้านบุญวันอาทิตย์

ปี ๒๕๖๓ โอวาทโอกาสอื่นๆ

ปี ๒๕๖๓ ปฏิบัติธรรมบ้านพอ


อุปลมณี

คู่ควร

งานสร้างสะพาน

น้อมนำ

อักษรส่อสาร ฉบับสมบูรณ์


Facebook Page:
ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro
Youtube Channel:
Dhamma by Ajahn Jayasaro on YouTube
Apple iBookStore:
Free Dhamma Books by Ajahn Jayasaro for iOS